Regulamin Promocyjnego zwrotu gotówki (zwanego dalej „Promocją”) organizowanego przez firmę Micro-Star International Co., Ltd (zwaną dalej „MSI”).

 1. Promocja dotyczy nowo zakupionych produktów, których listę można znaleźć na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Produkty objęte promocją”. Na niniejszej stronie można także znaleźć informacje na temat maksymalnej liczby wniosków dozwolonych na jednego uczestnika oraz listę sprzedawców biorących udział w promocji.
 2. Promocja jest dostępna dla rezydentów Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Polski, Czech, Rumunii, Portugalii, Austrii, Szwajcarii, Finlandii, Włoch, Norwegii, Szwecji, Dania i Turcji. W promocji mogą uczestniczyć tylko zakupy produktów kwalifikujących się dokonane w powyższych krajach. Kwalifikujące się Produkty muszą być zakupione w tym samym miejscu i w tym samym dniu. Oferta ta nie jest przeznaczona dla pracowników MSI i innych producentów, których produkty objęte promocją, ich spółkek macierzystych, spółek stowarzyszonych, spółek zależnych, przedstawicieli i agencji reklamowych, ich przedstawicieli, hurtowników, sprzedawców detalicznych, pracowników sprzedawców detalicznych, lub inniych powiązanych z Promocją i najbliższe rodziny któregokolwiek z poprzednich osób NIE SĄ KWALIFIKOWANE w ramach tej promocji.
 3. Z zastrzeżeniem niniejszych warunków, klienci mogą uzyskać zwrot Cashback po zakupieniu pakietu kwalifikacyjnego lub indywidualnego produktu kwalifikującego w okresach promocyjnych. Uczestnicy, którzy zakupili Pakiet Kwalifikujący, będą mogli otrzymać bonusową premię zwrotną w wysokości zł20 lub zł40. Pełne szczegóły dotyczące kwalifikujących się zwrotów pieniężnych można znaleźć na Stronie Promocyjnej.
 4. Niniejsza promocja jest dostępna aż do wyczerpania zapasów, przy czym możemy ją zakończyć w każdej chwili.
 5. Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni i nie później niż sześćdziesiąt (60) dni, licząc od daty zakupu wskazanej na paragonie lub fakturze. Data zakupu wskazana na dowodzie zakupu liczy się jako dzień 1 (pierwszy). Wnioski złożone przed rozpoczęciem lub po upływie tego okresu będą nieważne.
 6. Aby złożyć wniosek, należy odwiedzić stronę internetową cashback.msi.com i wypełnić dostępny pod tym adresem formularz internetowy. Wymagane będzie podanie informacji na temat zakupu oraz przesłanie kopii dowodu zakupu. Aby korzystać ze wszystkich usług oferowanych w naszym serwisie, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje Regulamin niniejszej Promocji.
 7. Po złożeniu wniosku na wskazany adres e-mail prześlemy z adresu help@msi-promotions.com potwierdzenie, które zawierać będzie informację, czy złożony wniosek o zwrot gotówki został przyjęty. Osoba składająca wniosek ma obowiązek skontaktować się z agentem za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu e-mail w terminie siedmiu (7) dni od daty złożenia wniosku w przypadku nieotrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną.
 8. Jeśli warunki niniejszej Promocji zostaną spełnione, zwrot gotówki zostanie wypłacony przelewem. Zazwyczaj płatności są realizowane w terminie 30 dni.
 9. W przypadku złożenia nieuzupełnionego całkowicie formularza lub załączenia dowodu zakupu w niedozwolonej formie, osoba składająca wniosek otrzyma wiadomość e-mail, która umożliwi uzupełnienie wymaganych elementów w terminie siedmiu (7) dni od daty wysłania wiadomości e-mail. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu siedmiu (7) dni wniosek zostanie odrzucony.
 10. Wnioski składać mogą wyłącznie użytkownicy końcowi. Sprzedawcy nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów. Maksymalna liczba dozwolonych wniosków to dwa (2). Liczba ta odnosi się do wniosków przypadających na osobę fizyczną, gospodarstwo domowe lub firmę w czasie trwania promocji.
 11. MSI zastrzega sobie prawo do zmiany produktów objętych promocją w czasie okresu promocyjnego. Aby sprawdzić, które oferty są dostępne, należy porównać datę faktury z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej lub wyświetlić na stronie wszystkie dostępne oferty. Dalsze informacje można uzyskać pod adresem cashback.msi.com
 12. Promocja jest otwarta dla klientów którzy zakupili produkty objęte promocją jako oddzielne komponenty komputerowe lub części budowy komputera, oba produkty objęte promocja muszą widnieć na dowodzie zakupu.
 13. Promocja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników końcowych; wnioski dotyczące Produktów objętych promocją zakupionych w celu odsprzedaży, wynajmu bądź odpłatnego udostępnienia osobom trzecim nie kwalifikują się do niniejszej Promocji.
 14. Przelewy bankowe nie mogą być realizowane na rachunek osoby prywatnej z wyjątkiem sytuacji, gdy produkt zakupiono do użytku osobistego, a nazwisko użytkownika wraz z adresem widnieje na fakturze składanej jako dowód zakupu
 15. Zwrot środków obejmuje wszelkie podatki i opłaty za przelew bankowy. W przypadku gdy wypłata zwrotu środków stanowi świadczenie podlegające opodatkowaniu, wszystkie zobowiązania podatkowe spoczywają na odbiorcy.
 16. W przypadku gdy Produkt objęty promocją zostanie z dowolnej przyczyny zwrócony lub wymieniony w okresie składania wniosków o zwrot gotówki, a zwrot gotówki nie zostanie wypłacony, złożony wniosek o zwrot gotówki zostanie anulowany i konieczne będzie ponowne złożenie wniosku w odniesieniu do produktu zamiennego. Jeśli Produkt objęty promocją zostanie zwrócony lub wymieniony po przyjęciu wniosku o zwrot gotówki i wypłaceniu środków, MSI może wedle swojego uznania żądać od użytkownika zwrotu wypłaconej kwoty. Zwrot gotówki nie przysługuje uczestnikowi, który:

  • nie nabył Produktu objętego promocją w czasie okresu promocyjnego; i/lub
  • nie uzupełnił wszystkich pól formularza wniosku; i/lub
  • nie dostarczył dowodu zakupu; i/lub
  • nie złożył wniosku przez internet lub na adres podany w formularzu wniosku w okresie od 30 do 60 dni od daty zakupu; i/lub w jakikolwiek sposób nie spełnił warunków niniejszego regulaminu.
 17. MSI zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji niekompletnych, zmienionych lub nieczytelnych wniosków. Nie odpowiadamy za zgłoszenia, które zostały utracone lub złożone po terminie, zgłoszenia uszkodzone, przekazane niewłaściwemu odbiorcy, opóźnione na poczcie lub w przypadku których nie uiszczono pełnej opłaty za przesyłkę. Dowód nadania nie będzie akceptowany jako dowód doręczenia.
 18. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki techniczne lub awarie sprzętu, oprogramowania, serwera, stron internetowych ani inne awarie lub dowolnego rodzaju szkody, które uniemożliwiły uczestnikowi lub w inny sposób utrudniły mu udział w Promocji. Dowód nadania nie będzie akceptowany jako dowód doręczenia.
 19. MSI zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków w celu weryfikacji spełnienia warunków Promocji oraz do żądania dodatkowych informacji dotyczących wszelkich wniosków oraz związanych z nimi dokumentów.
 20. Uczestnik promocji niniejszym potwierdza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje bądź dokumenty przedstawione w celu zgłoszenia wniosku o zwrotu gotówki („Dokumentacja”), które załącza, przekazuje, wprowadza lub udostępnia na tej stronie. Załączenie, przekazanie, wprowadzenie lub udostępnienie dokumentacji na tej stronie jest równoznaczne z udzieleniem firmie MSI, jej spółkom stowarzyszonym i podległym nieograniczonego terytorialnie, niewyłącznego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, zbywalnego, podlegającego dalszemu licencjonowaniu prawa do promowania i dystrybucji części lub całości dokumentacji w dowolnym formacie i w dowolny sposób, w tym m.in. prawa do powielania, przekazywania, adaptacji, dystrybucji lub innego użycia Dokumentacji, przy czym cała Dokumentacja nie zostanie zwrócona. W przypadku braku upoważnienia do udzielenia takiego prawa nie należy załączać, przekazywać, wprowadzać ani udostępniać Dokumentacji na tej Stronie. Dostarczenie nieprawdziwej, nieprawidłowej, mylącej lub sfałszowanej dokumentacji może spowodować dyskwalifikację z udziału w niniejszej Promocji oraz w przyszłych Promocjach firmy MSI, a osoba składająca takie zgłoszenie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności przed sądem.
 21. Decyzje MSI dotyczące wszelkich aspektów Promocji są wiążące i ostateczne.
 22. MSI zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków niniejszej oferty bez uprzedzenia.
 23. Adres do korespondencji: MSI Cashback, PO Box 487, Gateshead, NE8 9BQ, Wielka Brytania
 24. W przypadku pytań dotyczących realizacji wniosku prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: help@msi-promotions.com lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 09.00–17.00.
 25. Micro-Star International Co., Ltd, No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (Klient). Prosimy nie wysyłać listów pod ten adres – zostaną pozostawione bez odpowiedzi.
 26. Polityka prywatności obowiązująca w przypadku niniejszej promocji dostępna jest pod adresem: https://www.msi.com/page/privacy-policy/