Promocja rozpocznie się dnia 01 lipca 2018 r. i zakończy się dnia 30 września 2018 r. o godzinie 23:59 (“Okres Promocyjny”).
Regulamin promocji ze zwrotem gotówki (dalej zwanej „Promocją”) firmy Micro-Star International Co., Ltd (dalej zwanej „MSI”):
 1. Promocja obejmuje nowe zakupy produktów wyszczególnionych w części niniejszej strony internetowej dotyczącej Produktów objętych promocją. Na tej stronie podane są również daty obowiązywania promocji („Czas trwania promocji”), maksymalna dopuszczalna liczba Wniosków, sprzedawcy uczestniczący w promocji, odsprzedawcy oraz poziom Nagrody.
 2. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu klienci mogą złożyć wniosek o odpowiednią nagrodę w formie zwrotu gotówki (Nagroda) po zakupie Produktów objętych promocją w Czasie trwania promocji, zgodnie z informacjami w części „Produkty objęte promocją”. Pełne informacje o Nagrodzie można znaleźć na stronie internetowej Promocji.
 3. W Promocji mogą uczestniczyć osoby będące mieszkańcami Norwegii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Hiszpanii, Włoch, Danii, Szwecji, Łotwy, Czech, Belgii, Bułgarii, Finlandii i Portugalii. Zakupy Produktów objętych promocją muszą być częścią tej samej transakcji ze Sprzedawcą uczestniczącym w promocji, aby kwalifikować się do Nagrody w formie zwrotu gotówki. Wszystkie Wnioski muszą być składane w kraju zamieszkania użytkownika.
 4. W niniejszej Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy MSI ani innych producentów, których produkty są objęte Promocją, ani ich spółek macierzystych, stowarzyszonych, zależnych, przedstawicieli i agencji reklamowych, ich agenci, hurtownicy, odsprzedawcy, pracownicy detaliczni, sprzedawcy detaliczni, hurtownicy uczestniczący w promocji ani żadna osoba związana z Promocją, ani jej bliska rodzina lub bliska rodzina którejkolwiek z powyższych osób.
 5. Niniejsza Promocja jest ograniczona dostępnością zapasów i może zakończyć się w każdej chwili.
 6. Pełny i ważny Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po trzydziestu (30) dniach i nie później niż po sześćdziesięciu (60) dniach od daty zakupu wskazanej na paragonie lub fakturze (Okres składania wniosków). Data zakupu określona na dowodzie zakupu jest dniem pierwszym (1). Wnioski złożone przed Okresem składania wniosków lub po nim zostaną uznane za nieważne.
 7. Aby złożyć wniosek, należy przejść na stronę msi-promotions.com i wypełnić formularz zgłoszeniowy online (Wniosek), w którym należy podać dane zakupu i przesłać kopię dowodu zakupu. Korzystanie ze wszystkich usług dostępnych na tej Stronie internetowej wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 8. Gdy tylko Wniosek zostanie odebrany, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną z adresu help@msi-promotions.com z informacją, czy Wniosek został zaakceptowany. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia obowiązkiem wnioskodawcy jest skontaktowanie się z agentem pod powyższym adresem w ciągu (7) dni od przesłania Wniosku.
 9. Jeśli użytkownik spełnił warunki niniejszej Promocji, Nagroda zostanie wypłacona na jego rachunek przelewem bankowym w lokalnej walucie. Zazwyczaj płatności są dokonywane w terminie 30 dni od daty akceptacji Wniosku.
 10. W przypadku otrzymania niekompletnego formularza zgłoszeniowego lub nieważnego dowodu zakupu zostanie wysłany e-mail z informacją o możliwości przekazania wymaganych informacji w ciągu siedmiu (7) dni od daty wysłania e-maila. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w ciągu siedmiu (7) dni Wniosek o otrzymanie Nagrody zostanie odrzucony.
 11. Wnioski w ramach promocji mogą składać wyłącznie konsumenci będący użytkownikami końcowymi. Odsprzedawcy nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów. Jeden użytkownik może złożyć maksymalnie dwa (2) Wnioski. Odnosi się to do liczby wniosków użytkowników lub gospodarstw domowych w Czasie trwania promocji. W Promocji nie mogą uczestniczyć żadne firmy.
 12. Firma MSI zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów objętych promocją w Czasie trwania promocji. Użytkownik powinien sprawdzić datę swojej faktury w Internecie lub przejrzeć wszystkie oferty na stronie, by sprawdzić, z których ofert może skorzystać. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie msi-promotions.com.
 13. W Promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy zakupili Produkty objęte promocją jako oddzielne komponenty lub w ramach gotowego systemu, pod warunkiem, że Produkty objęte promocją są wyraźnie określone na fakturze i zakupione w ramach tej samej transakcji.
 14. Nagroda uwzględnia wszelkie podatki i opłaty bankowe. Jeżeli wypłacony rabat stanowi korzyść objętą opodatkowaniem, wówczas odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe ponosi odbiorca.
 15. Jeżeli Produkt objęty promocją zostanie z dowolnego powodu zwrócony lub wymieniony w Okresie składania wniosków o zwrot, a zwrot nie został jeszcze wypłacony, wówczas pierwszy Wniosek zostanie unieważniony, a użytkownik będzie musiał złożyć Wniosek ponownie zgodnie z zamówieniem na wymianę. Jeśli Produkt objęty promocją zostanie zwrócony lub wymieniony po przyjęciu Wniosku i wypłaceniu Nagrody, wówczas suma zwrotu może zostać odzyskana przez firmę MSI od użytkownika na żądanie, według własnego uznania firmy MSI. Nagrody w formie zwrotu gotówki nie można przyznać uczestnikowi, który:

  1. nie zakupił Produktów objętych promocją w Czasie trwania promocji; i/lub
  2. nie wypełnił formularza zgłoszeniowego; i/lub
  3. nie dostarczył dowodu zakupu; i/lub
  4. nie złożył Wniosku online ani nie przesłał go na adres podany w formularzu zgłoszeniowym w okresie od 30 do 60 dnia od daty zakupu; i/lub w jakikolwiek sposób nie spełnił warunków niniejszego Regulaminu.
 16. Firma MSI zastrzega sobie prawo do odrzucania niekompletnych, zmienionych lub nieczytelnych Wniosków. Firma MSI nie ponosi odpowiedzialności za Wnioski, które zostały zagubione, przesłane zbyt późno, uszkodzone, przesłane na niewłaściwy adres, opóźnione na poczcie lub za które uiszczono niewystarczającą opłatę pocztową. Dowód wysłania wniosku nie będzie uznawany za dowód dostarczenia.
 17. Firma MSI nie ponosi odpowiedzialności za żadne awarie techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwerów, strony internetowej ani za inne awarie lub uszkodzenia dowolnego rodzaju, które uniemożliwiają lub w inny sposób utrudniają mu udział w Promocji. Dowód wysłania wniosku nie będzie uznawany za dowód otrzymania.
 18. Firma MSI zastrzega sobie prawo do zbadania wszystkich wniosków, aby zapewnić przestrzeganie warunków Promocji oraz do żądania dodatkowych informacji dotyczących wszelkich wniosków i dokumentacji towarzyszącej.
 19. Użytkownik potwierdza, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za dokumentację i/lub informacje przesyłane, przekazywane i wprowadzane na tej Stronie internetowej przez użytkownika dla celów przesyłania Wniosku (dalej zwanych „Dokumentacją”). Po przesłaniu, przekazaniu lub wprowadzeniu Dokumentacji na tej Stronie internetowej użytkownik przyznaje firmie MSI, jej spółkom stowarzyszonym i podległym ogólnoświatowe, niewyłączne, nieodwołalne, bezpłatne, przenoszalne, licencjonowalne prawo do promowania i rozpowszechniania części lub całości Dokumentacji na dowolnym nośniku w dowolny sposób, w tym bez ograniczeń do kopiowania, przekazywania, adaptacji, dystrybucji lub w inny sposób do korzystania z Dokumentacji. Żadna dokumentacja nie będzie zwracana. Jeżeli użytkownik nie jest uprawniony do udzielania tego prawa, nie może przesyłać, przekazywać ani wprowadzać Dokumentacji na tej Stronie Internetowej. Przesłanie fałszywej, błędnej lub nieprawdziwej dokumentacji może skutkować dyskwalifikacją z tej Promocji oraz z przyszłych Promocji firmy MSI, a także może skutkować ściganiem wnioskodawcy.
 20. Decyzje firmy MSI dotyczące wszelkich aspektów Promocji są ostateczne i wiążące.
 21. Firma MSI zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania warunków niniejszej oferty bez uprzedzenia.
 22. Adres korespondencyjny: MSI Cashback, PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN.
 23. Pytania dotyczące statusu wniosku użytkownika należy przesyłać e-mailem na adres help@msi-promotions.com lub telefonicznie w godzinach 09.00–17.00 od poniedziałku do piątku. Organizator promocji: Micro-Star International Co., Ltd, No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Tajwan (Klient). Proszę nie przesyłać zgłoszeń pod ten adres – odpowiedzi na nie nie będą udzielane.