• Niestety, podczas realizacji żądania wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Załącznik 1 – Regulamin Promocji

 1. Niniejsza Promocja dostępna jest dla osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na jednym z Terytoriów (wskazanych w tabeli 2 poniżej) i posiadają aktywny rachunek bankowy (Uczestnik).

 2. Z zastrzeżeniem pełnego przestrzegania niniejszego Regulaminu Promocji (Regulamin Promocji), Uczestnicy, którzy zakupią nowe (tzn. nieużywane i nieodnawiane) „Płytę Główną Objętą Promocją” oraz „Procesor Objęty Promocją” (oba określone w tabeli 1 poniżej i łącznie nazywane „Produktami Objętymi Promocją”) w dniach od 7 października 2019 r. (godz. 00:01 czasu lokalnego) do 30 listopada 2019 r. (godz. 23:59 czasu lokalnego) (Czas Trwania Promocji) u Sprzedawcy Uczestniczącego w Promocji (jak określono w Punkcie 3 poniżej), będą uprawnieni do złożenia wniosku o nagrodę w postaci zwrotu gotówki (Nagroda), jak pokazano w tabeli 1 (Regulamin Promocji).

 3. Aby móc wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą dokonać zakupu obu wybranych przez siebie Produktów Objętych Promocją jako osobnych elementów (tzn. niebędących częścią wstępnie złożonego systemu) u Sprzedawcy Uczestniczącego w Promocji, zgodnie z opisem podanym w tabeli 2.

Tabela 1 – Produkty Objęte Promocją i odpowiadające im Nagrody

MSI Motherboard i9-9900K/ i9-9900KF/ i9-9900 i7-9700K/ I7-9700F i7-9700KF/ i7-9700/ i5-9600K/ i5-9600KF/ i5-9600/ i5-9500/ i5-9500F/ i5-9400/ i3-9350K/ i3-9350KF i5-9400F/ i3-9320/ i3-9300/ i3-9100/ i3-9100F
MEG Z390 GODLIKE zł 295 zł 255 zł 210
MEG Z390 ACE zł 295 zł 255 zł 210
MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC zł 250 zł 210 zł 165
MPG Z390 GAMING PRO CARBON zł 250 zł 210 zł 165
MPG Z390 GAMING EDGE AC zł 250 zł 210 zł 165
MPG Z390M GAMING EDGE AC zł 250 zł 210 zł 165
MPG Z390I GAMING EDGE AC zł 250 zł 210 zł 165
MPG Z390 GAMING PLUS zł 210 zł 170 zł 125
MAG Z390 TOMAHAWK zł 210 zł 170 zł 125
MAG Z390M MORTAR zł 210 zł 170 zł 125
Z390-A PRO zł 210 zł 170 zł 125

Tabela 2 – Terytoria i Sprzedawcy Uczestniczący w Promocji

Terytorium Sprzedawca Uczestniczący w Promocji
Austria Wszyscy zatwierdzeni przez MSI sprzedawcy Produktów Objętych Promocją na danym Terytorium, z wyjątkiem eBay, Amazon Marketplace i wszelkich innych zewnętrznych serwisów dla sprzedawców.
Niemcy
Wielka Brytania
Irlandia
Polska
Hiszpania
Francja
Holandia
 1. Po dokonaniu zakupu Płyty Głównej Objętej Promocją i Procesora Objętego Promocją zgodnie z Punktem 2 powyżej („Zakup Objęty Promocją”) Uczestnik zobowiązany jest do wejścia na stronę internetową https://www.msi-promotions.com/mbcashback w okresie od 7 listopada 2019 r. (godz. 00:01 czasu lokalnego) do 30 grudnia 2019 r. (godz. 23:59 czasu lokalnego) („Termin Składania Wniosków”) i do przekazania wymaganych informacji, w tym ważnego dowodu zakupu, aby zarejestrować dokonany przez siebie Zakup Objęty Promocją („Wniosek”). Wnioski złożone poza Terminem Składania Wniosków nie będą kwalifikowały się do otrzymania Nagrody.

 2. Po złożeniu i zatwierdzeniu Wniosku Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Wniosku z potwierdzeniem przyjęcia go („Weryfikacja Wniosku”).

 3. Uczestnik może złożyć maksymalnie jeden Wniosek bez względu na liczbę dokonanych Zakupów Objętych Promocją.

 4. W przypadku przesłania przez Uczestnika niekompletnego formularza zgłoszeniowego lub nieważnego dowodu zakupu zostanie do niego wysłane powiadomienie e-mailem z informacją o możliwości przekazania wymaganych informacji w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania e-maila. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w tym terminie Wniosek zostanie uznany za nieważny i będzie odrzucony, zaś Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody.

 5. Uczestnik otrzyma e-mailem potwierdzenie wypłaty stosownej Nagrody przelewem bankowym na rachunek wskazany przy składaniu Wniosku. Płatność taka zostanie dokonana w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty Weryfikacji Wniosku.

 6. Wnioski mogą być składane wyłącznie przez Uczestnika. W żadnych okolicznościach nie będą przyjmowane Wnioski złożone przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika. Wszelkie takie Wnioski będą odrzucane, zaś Uczestnikowi nie będzie wolno składać żadnych dalszych Wniosków.

 7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo według własnego wyłącznego uznania do dyskwalifikacji Wniosków, które uzna za niezgodne z niniejszym Regulaminem Promocji.

 8. Uczestnik jest odpowiedzialny za uiszczenie podatków wynikających z udziału w Promocji i/lub z otrzymania Nagrody w jej ramach.

 9. Organizator Promocji ma prawo podejmować wszelkie działania konieczne do ochrony przed oszukańczymi lub nieważnymi Wnioskami, w tym między innymi może wymagać dodatkowej weryfikacji dowodu zakupu przez Uczestnika, a także żądać podania tożsamości i innych istotnych danych Uczestnika.

 10. Jeżeli uczestnik dokona zwrotu jednego lub obu Produktów Objętych Promocją po złożeniu Wniosku, Wniosek zostanie uznany za nieważny i anulowany.

 11. Uczestnicy mogą przesyłać swoje pytania dotyczące Promocji e-mailem na adres: support@msi-promotions.com

 12. Organizator Promocji:

  Micro-Star Int’l Co., Ltd. („MSI”)

  No. 69, Lide St., Zhonghe Dist.,

  New Taipei City

  235 Taiwan

 13. Polityka prywatności W procesie zgłaszania do Promocji i rejestracji produktów możemy prosić Uczestnika o podanie informacji, które mogą obejmować między innymi adres e-mail, imię i nazwisko Uczestnika, numer seryjny produktu, kod promocyjny, dane zakupu oraz inne informacje podane przez Uczestnika dobrowolnie. Ponadto, możemy pośrednio gromadzić informacje od Uczestnika za pomocą plików cookie lub mechanizmów analitycznych znajdujących się na stronie internetowej. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: do prowadzenia niniejszej Promocji, do weryfikacji, czy Uczestnik kwalifikuje się do udziału w niej, do zapewnienia możliwości przekazania Uczestnikowi nagród, do przechowywania zarejestrowanych danych produktu przez okres wiążącej nas współpracy (np. kiedy Uczestnik korzysta z naszych usług, takich jak gwarancja, powiadomienia eDM itp.), a także do wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Informacje o Uczestniku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przekazywania i) niezależnym podmiotom przetwarzającym, takim jak dostawcy Internetu i strony internetowej, w celu realizacji niniejszej Promocji lub ii) w przypadku zgłaszania naruszenia lub podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa organom ścigania i nadzoru, takim jak sądy i policja, w wymaganym zakresie oraz w przypadku reagowania na takie naruszenia lub podejrzenia naruszenia.

  Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności przekazujemy informacje w ramach grupy MSI, a także osobom trzecim wskazanym powyżej, w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Z tego powodu możemy przekazywać dane do innych krajów, które mogą mieć inne przepisy prawne i wymagania dotyczące ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Uczestnik.

  Dodatkowe informacje na temat sposobów wykorzystywania i przetwarzania danych Uczestnika znajdują się w polityce prywatności MSI, dostępnej pod adresem: https://www.msi.com/page/privacy-policy. Polityka prywatności MSI stanowi część niniejszego Regulaminu i zostaje do niego włączona przez odniesienie z pełną mocą i skutkiem.

 14. Lista e-mailingowa eDM. Uczestnik może zostać poproszony o dołączenie do listy e-mailingowej MSI eDM, aby otrzymywać wiadomości o produktach MSI oraz aktualne informacje dotyczące usług. Jeżeli Uczestnik nie chce korzystać z tej listy, nie powinien zaznaczać pola „subskrybuj” lub pola o podobnej nazwie.

 15. Licencja Uczestnika. Na wszelkie materiały, które Uczestnik może nam przekazać w ramach niniejszej Promocji, w tym między innymi na zdjęcia, filmy, recenzje, treści, komentarze, informacje zwrotne oraz materiały pisemne, o ile dotyczy (zwane łącznie „Przesłanymi Materiałami”), Uczestnik udziela MSI i jej spółkom zależnym na całym świecie bezterminowej, nieodwołalnej, bezpłatnej, w pełni opłaconej licencji obowiązującej na całym świecie, z możliwością udzielania sublicencji, na wykorzystanie, powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, tworzenie utworów zależnych, wyświetlanie i wykonywanie publiczne oraz innego rodzaju korzystanie z Przesłanych Materiałów w dowolny zgodny z prawem sposób racjonalnie określony przez MSI i zgodny z Polityką prywatności MSI.

 16. Oświadczenia i gwarancje Uczestnika. Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

  1. podane przez niego informacje są dokładne i zgodne z prawdą;

  2. jest w pełni uprawniony do udziału w Promocji oraz do udzielenia wymaganych licencji, oświadczeń i gwarancji na mocy niniejszego Regulaminu;

  3. uzyskał i utrzyma wszelkie wymagane zgody, pozwolenia, licencje i zrzeczenia się konieczne do udzielenia wskazanych powyżej licencji MSI i jej spółkom zależnym; oraz

  4. zgłaszając się do udziału w niniejszej Promocji przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

 17. Zwolnienie z odpowiedzialności przez Uczestnika. Uczestnik ochroni przed odpowiedzialnością i zwolni z niej MSI, jej spółki stowarzyszone, a także następców, cesjonariuszy, członków zarządu i przedstawicieli przed wszelkimi zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, kosztami, wydatkami i opłatami (w tym przed racjonalnymi kosztami obsługi prawnej), wynikającymi z roszczeń, postępowań, sporów sądowych lub innych czynności prawnych lub administracyjnych prowadzonych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia albo związanych z faktycznym lub domniemanym naruszeniem przez Uczestnika jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji i zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.

 18. Potwierdzenie i zgoda Uczestnika. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

 • MSI zastrzega sobie wyłączne i swobodne prawo do:

  1. ustalania w sposób ostateczny, czy Uczestnik spełnił wymagania Promocji w dobrej wierze. Na przykład, bez ograniczenia dla innych postanowień, MSI może zdyskwalifikować Uczestnika: a) jeżeli zgłoszenie do udziału w Promocji lub rejestracja produktu są niekompletne, b) jeżeli wymagania kwalifikacyjne do Promocji, np. określona linia produktów lub ograniczenia regionalne, nie zostały spełnione; c) jeżeli przesłane dokumenty są podrobione, fałszywe lub nieważne; d) jeżeli do wprowadzenia lub dokonania zgłoszenia udziału w Promocji wykorzystano automatyczne kody, skrypty, wtyczki lub inne środki; e) jeżeli Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w niniejszej Promocji lub f) jeżeli w celu wzięcia udziału w Promocji popełniono lub potencjalnie popełniono czyny zabronione lub niezgodne z prawem;

  2. zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez uprzedzenia i ze skutkiem na przyszłość;

  3. zmiany, usunięcia lub dodania postanowień w niniejszym Regulaminie bez uprzedzenia;

 • MSI nie ponosi i nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z nagrody i jej wykorzystania. Zwycięzcom nie przysługują żadne roszczenia wobec MSI;

 • MSI zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za opóźnienia, niewłaściwe dostarczenie, utratę lub niedostarczenie zawiadomienia o wygranej w wyniku jakichkolwiek błędów, usterek lub awarii mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub oprogramowania. W takim wypadku zwycięzca zrzeka się bezwarunkowo swojego prawa do nagrody i związanego z tym odszkodowania.

 1. Wyłączenie z gwarancji MSI. NAGRODY MSI PRZEKAZYWANE SĄ W STANIE ISTNIEJĄCYM BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ ANI DOMNIEMANEJ GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

 2. Ograniczenie odpowiedzialności W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA MSI NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UCZESTNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ (BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCĄ Z UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA OBOWIĄZKU USTAWOWEGO LUB INNEGO) ZWIĄZANYCH ZE SZKODAMI SZCZEGÓLNYMI, WYNIKOWYMI, ZWIĄZANYMI Z POLEGANIEM NA UMOWIE, POŚREDNIMI, UBOCZNYMI, ODSZKODOWANIAMI Z NAWIĄZKĄ LUB ZA STRATY MORALNE, MOŻLIWYMI DO PRZEWIDZENIA LUB NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, REPUTACJI LUB KOSZTÓW ODTWORZENIA.

 3. Postanowienia różne Niniejszy Regulamin podlega prawu Anglii i Walii, i zgodnie z nim jest interpretowany, z wyłączeniem kolizyjnych norm prawa, zaś wszelkie spory wynikające z Promocji i niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy Anglii i Walii. Wszelkie postanowienia unieważnione przez właściwy sąd zostaną wykreślone z Regulaminu, zaś pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez firmę MSI dowolnego prawa przysługującego jej zgodnie z niniejszym Regulaminem nie oznacza zrzeczenia się tego prawa. Firma MSI nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie zobowiązań spowodowanych okolicznościami będącymi poza jej wpływem. Uczestnik nie może cedować ani w inny sposób przenosić niniejszego Regulaminu na osobę trzecią; wszelkie nieuprawnione cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do Promocji i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, korespondencję, oświadczenia lub rozmowy prowadzone ustnie lub inną drogą.

Monitoruj mój wniosek

Monitoruj przebieg rozpatrywania wniosku, wprowadzając w tym miejscu jego numer i adres e-mail