Regulamin Promocji

 1. Niniejsza Promocja dostępna jest dla osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na jednym z Terytoriów (wskazanych w Tabeli 3 poniżej) i mają aktywny rachunek bankowy w walucie lokalnej dla danego Terytorium („Uczestnik”).

 2. Z zastrzeżeniem pełnej zgodności z niniejszym Regulaminem Promocji („Regulamin Promocji”), Uczestnicy, którzy dokonają Zakupu Objętego Promocją nowej (to jest nie używanej czy naprawionej) wybranej Płyty głównej – „PG objęta promocją” – i jednego z kwalifikujących się procesorów – „Procesor objęty promocją” (oba produkty wyszczególnione są w tabelach 1 i 2 poniżej jako „Produkty objęte promocją” oraz uwzględniając dodatkowe modele B450 podane w Tabeli 2, tylko na Terytoriach Poziomu 2) – w ramach tej samej transakcji.

 3. Uczestnicy, którzy zakupią nową (to jest nie używaną lub naprawioną) wybraną PG objętą promocją i Procesor objęty promocją w ramach tej samej transakcji w Czasie trwania promocji („Zakup objęty promocją”), który to Zakup może obejmować dodatkowe modele B450, ale wyłącznie na Terytoriach „Poziomu 2” („Zestaw podwójne combo”), mogą klasyfikować się do zwrotu gotówki o zmiennej wartości („Nagroda”).

 4. Poza Zakupem Zestawu podwójnego combo objętego promocją, o którym mowa powyżej, Uczestnicy, którzy równocześnie zakupią Obudowę, by stworzyć zestaw („Zestaw potrójne combo”) w Czasie trwania promocji, mogą kwalifikować się do wyższej Nagrody.

 5. Czas trwania promocji zaczyna się dnia 17 lutego 2020 (00:01 czasu lokalnego) i trwa do dnia 17 marca 2020 (23:59 czasu lokalnego).

 6. Uczestnicy, którzy dokonają Zakupu objętego promocją i spełnią inne kryteria na potrzeby ważnego Wniosku, by kwalifikować się na podstawie Regulaminu Promocji, będą mogli wnioskować o Nagrodę w postaci zwrotu gotówki w ich lokalnej walucie (lista poniżej), będącą ekwiwalentem kwot wykazanych w euro w tabelach 1 i 2 odpowiadającym ich Zakupom objętym promocją.

 7. Lista krajów i ich waluty.

Waluta Terytoria
GBP Wielka Brytania
PLZ Polska
CZK Czechy
CHF Szwajcaria
SEK Szwecja
NOK Norwegia
USD Turcja
EUR Wszystkie inne terytoria
 1. Aby móc wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą dokonać zakupu obu lub wszystkich wybranych przez siebie Produktów Objętych Promocją jako osobnych elementów u Sprzedawcy Uczestniczącego w Promocji, jak podano w tabeli 3.

Tabela 1 – Zestawy podwójne i potrójne combo we wszystkich Terytoriach, z wartościami Nagród w postaci zwrotu gotówki zaznaczonymi na czerwono

Group MSI Motherboard R9 3950X / R9 3900X / R7 3800X / R7 3700X SEKIRA GUNGNIR R5 3600X / R5 3600 SEKIRA GUNGNIR R5 3400G / R3 3200G SEKIRA GUNGNIR
X570 Enthusiast MEG X570 GODLIKE / Prestige X570 CREATION / MEG X570 ACE / MEG X570 Unify PLN 297 PLN 424 PLN 361 PLN 254 PLN 381 PLN 318 PLN 212 PLN 339 PLN 276
X570 Performance MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI / MPG X570 GAMING EDGE WIFI PLN 255 PLN 382 PLN 319 PLN 212 PLN 339 PLN 276 PLN 170 PLN 297 PLN 234
X570 Arsenal MPG X570 GAMING PLUS / MAG X570 TOMAHAWK WIFI / X570-A PRO PLN 212 PLN 399 PLN 276 PLN 169 PLN 296 PLN 233 PLN 127 PLN 254 PLN 191
X470 Performance X470 GAMING PRO MAX / X470 GAMING PLUS MAX PLN 255 PLN 382 PLN 319 PLN 212 PLN 339 PLN 276 PLN 170 PLN 297 PLN 234

Tabela 3 – Terytoria i Sprzedawcy Uczestniczący w Promocji

Terytorium 
Poziom 1 Poziom 2 Sprzedawcy Uczestniczący w Promocji
Austria Włochy Wszyscy zatwierdzeni przez MSI sprzedawcy Produktów Objętych Promocją na danym Terytorium, z wyjątkiem eBay, Amazon Marketplace i wszelkich innych zewnętrznych serwisów dla sprzedawców, którzy nie znajdują się na liście na stronie Promocji.
Niemcy  Czechy
Wielka Brytania Turcja
Irlandia 
Polska 
Hiszpania
Francja
Szwecja
Szwajcaria
Portugalia
Finlandia
Norwegia 
Dania
 1. Po dokonaniu Zakupu objętego promocją w Czasie trwania promocji, Uczestnicy muszą wejść na stronęhttps://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback both między dniem 17 marca 2020 (00:01 czasu lokalnego) a 30 kwietnia 2020 (00:01 czasu lokalnego), i po 30 dniach, kiedy to dzień 1. jest datą zakupu, jak określono na dowodzie zakupu („Termin składania wniosków”) przekazać żądane informacje, w tym ważny dowód zakupu, w celu zarejestrowania Zakupu objętego promocją („Wniosek”). Wnioski złożone poza Terminem Składania Wniosków nie będą kwalifikowały się do otrzymania Nagrody.

 2. Po złożeniu i zatwierdzeniu Wniosku Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Wniosku z potwierdzeniem przyjęcia go („Weryfikacja Wniosku”).

 3. Uczestnik może złożyć maksymalnie jeden Wniosek bez względu na liczbę dokonanych Zakupów Objętych Promocją.

 4. W przypadku przesłania przez Uczestnika niekompletnego formularza zgłoszeniowego lub nieważnego dowodu zakupu zostanie do niego wysłane powiadomienie e-mailem z informacją o możliwości przekazania wymaganych informacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wysłania e-maila. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w tym terminie Wniosek zostanie uznany za nieważny i będzie odrzucony, zaś Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody.

 5. Uczestnik otrzyma e-mailem potwierdzenie wypłaty stosownej Nagrody przelewem bankowym na rachunek wskazany przy składaniu Wniosku. Płatność taka zostanie dokonana w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty Weryfikacji Wniosku.

 6. Wnioski mogą być składane wyłącznie przez Uczestnika. W żadnych okolicznościach nie będą przyjmowane Wnioski złożone przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika. Wszelkie takie Wnioski będą odrzucane, zaś Uczestnikowi nie będzie wolno składać żadnych dalszych Wniosków.

 7. Organizator Promocji i Administrator (w stosownych przypadkach) zastrzegają sobie prawo według własnego wyłącznego uznania do dyskwalifikacji Wniosków, które uznają za niezgodne z niniejszym Regulaminem Promocji.

 8. Uczestnik jest odpowiedzialny za uiszczenie podatków wynikających z udziału w Promocji i/lub z otrzymania Nagrody w jej ramach. W przypadku opłat odnoszących się do wypłaty Nagrody (np. opłaty bankowe lub opłaty związane z konwersją), takie opłaty leżą po stronie Uczestnika. Ani Organizator Promocji ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za zapłacenie takich opłat.

 9. Organizator Promocji i Administrator mają prawo podejmować wszelkie działania konieczne do ochrony przed oszukańczymi lub nieważnymi Wnioskami, w tym między innymi mogą wymagać dodatkowej weryfikacji dowodu zakupu przez Uczestnika, a także żądać podania tożsamości i innych istotnych danych Uczestnika.

 10. Jeżeli uczestnik dokona zwrotu jednego lub obu Produktów Objętych Promocją po złożeniu Wniosku, Wniosek zostanie uznany za nieważny i anulowany.

 11. W sytuacji, gdy Nagroda jest wypłacana w walucie innej niż EUR czy GBP, Organizator Promocji i Administrator zastrzegają sobie prawo do zmiany kwoty Nagrody należnej Uczestnikowi zgodnie z ostatnim kursem wymiany obowiązującym z chwilą wypłaty.

 12. Uczestnicy mający pytania odnoszące się do Promocji powinni udać się na stronę „Kontakt” pod adresemhttps://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback i tam wypełnić i przesłać Formularz kontaktowy.

 13. Organizator Promocji:

Micro-Star Int’l Co., Ltd. („MSI”)

No. 69, Lide St., Zhonghe Dist.,

New Taipei City

235 Tajwan

 1. Opia Limited (Administrator) organizuje Promocję w imieniu Organizatora Promocji.

 2. Polityka prywatności W procesie zgłaszania do Promocji i rejestracji produktów możemy prosić Uczestnika o podanie informacji, które mogą obejmować między innymi adres e-mail, imię i nazwisko Uczestnika, numer seryjny produktu, kod promocyjny, dane zakupu oraz inne informacje podane przez Uczestnika dobrowolnie. Ponadto, możemy pośrednio gromadzić informacje od Uczestnika za pomocą plików cookie lub mechanizmów analitycznych znajdujących się na stronie internetowej. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: do prowadzenia niniejszej Promocji, do weryfikacji, czy Uczestnik kwalifikuje się do udziału w niej, do zapewnienia możliwości przekazania Uczestnikowi nagród, do przechowywania zarejestrowanych danych produktu przez okres wiążącej nas współpracy (np. kiedy Uczestnik korzysta z naszych usług, takich jak gwarancja, powiadomienia eDM itp.), a także do wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Informacje o Uczestniku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przekazywania i) niezależnym podmiotom przetwarzającym, takim jak dostawcy Internetu i strony internetowej, w celu realizacji niniejszej Promocji lub ii) w przypadku zgłaszania naruszenia lub podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa organom ścigania i nadzoru, takim jak sądy i policja, w wymaganym zakresie oraz w przypadku reagowania na takie naruszenia lub podejrzenia naruszenia.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności przekazujemy informacje w ramach grupy MSI, a także osobom trzecim wskazanym powyżej, w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Z tego powodu możemy przekazywać dane do innych krajów, które mogą mieć inne przepisy prawne i wymagania dotyczące ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Uczestnik.

Dodatkowe informacje na temat sposobów wykorzystywania i przetwarzania danych Uczestnika znajdują się w polityce prywatności MSI, dostępnej pod adresem: https://www.msi.com/page/privacy-policy. Polityka prywatności MSI stanowi część niniejszego Regulaminu i zostaje do niego włączona przez odniesienie z pełną mocą i skutkiem.

 1. Lista e-mailingowa eDM. Uczestnik może zostać poproszony o dołączenie do listy e-mailingowej MSI eDM, aby otrzymywać wiadomości o produktach MSI oraz aktualne informacje dotyczące usług. Jeżeli Uczestnik nie chce korzystać z tej listy, nie powinien zaznaczać pola „subskrybuj” lub pola o podobnej nazwie.

 2. Licencja Uczestnika. Na wszelkie materiały, które Uczestnik może nam przekazać w ramach niniejszej Promocji, w tym między innymi na zdjęcia, filmy, recenzje, treści, komentarze, informacje zwrotne oraz materiały pisemne, o ile dotyczy (zwane łącznie „Przesłanymi Materiałami”), Uczestnik udziela MSI i jej spółkom zależnym na całym świecie bezterminowej, nieodwołalnej, bezpłatnej, w pełni opłaconej licencji obowiązującej na całym świecie, z możliwością udzielania sublicencji, na wykorzystanie, powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, tworzenie utworów zależnych, wyświetlanie i wykonywanie publiczne oraz innego rodzaju korzystanie z Przesłanych Materiałów w dowolny zgodny z prawem sposób racjonalnie określony przez MSI i zgodny z Polityką prywatności MSI.

 3. Oświadczenia i gwarancje Uczestnika. Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

i. podane przez niego informacje są dokładne i zgodne z prawdą;

ii. jest w pełni uprawniony do udziału w Promocji oraz do udzielenia wymaganych licencji, oświadczeń i gwarancji na mocy niniejszego Regulaminu;

iii. uzyskał i utrzyma wszelkie wymagane zgody, pozwolenia, licencje i zrzeczenia się konieczne do udzielenia wskazanych powyżej licencji MSI i jej spółkom zależnym; oraz

iv. zgłaszając się do udziału w niniejszej Promocji przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

 1. Zwolnienie z odpowiedzialności przez Uczestnika. Uczestnik ochroni przed odpowiedzialnością i zwolni z niej MSI, jej spółki stowarzyszone, a także następców, cesjonariuszy, członków zarządu i przedstawicieli przed wszelkimi zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, kosztami, wydatkami i opłatami (w tym przed racjonalnymi kosztami obsługi prawnej), wynikającymi z roszczeń, postępowań, sporów sądowych lub innych czynności prawnych lub administracyjnych prowadzonych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia albo związanych z faktycznym lub domniemanym naruszeniem przez Uczestnika jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji i zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Potwierdzenie i zgoda Uczestnika. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

 • MSI zastrzega sobie wyłączne i swobodne prawo do:

  1. ustalania w sposób ostateczny, czy Uczestnik spełnił wymagania Promocji w dobrej wierze. Na przykład, bez ograniczenia dla innych postanowień, MSI może zdyskwalifikować Uczestnika: a) jeżeli zgłoszenie do udziału w Promocji lub rejestracja produktu są niekompletne, b) jeżeli wymagania kwalifikacyjne do Promocji, np. określona linia produktów lub ograniczenia regionalne, nie zostały spełnione; c) jeżeli przesłane dokumenty są podrobione, fałszywe lub nieważne; d) jeżeli do wprowadzenia lub dokonania zgłoszenia udziału w Promocji wykorzystano automatyczne kody, skrypty, wtyczki lub inne środki; e) jeżeli Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w niniejszej Promocji lub f) jeżeli w celu wzięcia udziału w Promocji popełniono lub potencjalnie popełniono czyny zabronione lub niezgodne z prawem;

  2. zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez uprzedzenia i ze skutkiem na przyszłość;

  3. zmiany, usunięcia lub dodania postanowień w niniejszym Regulaminie bez uprzedzenia;

 • MSI nie ponosi i nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z nagrody i jej wykorzystania. Zwycięzcom nie przysługują żadne roszczenia wobec MSI;

 • MSI zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za opóźnienia, niewłaściwe dostarczenie, utratę lub niedostarczenie zawiadomienia o wygranej w wyniku jakichkolwiek błędów, usterek lub awarii mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub oprogramowania. W takim wypadku zwycięzca zrzeka się bezwarunkowo swojego prawa do nagrody i związanego z tym odszkodowania.

 1. Wyłączenie z gwarancji MSI. NAGRODY MSI PRZEKAZYWANE SĄ W STANIE ISTNIEJĄCYM BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ ANI DOMNIEMANEJ GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

 2. Ograniczenie odpowiedzialności W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, MSI NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UCZESTNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ (BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCĄ Z UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA OBOWIĄZKU USTAWOWEGO LUB INNEGO) ZWIĄZANYCH ZE SZKODAMI SZCZEGÓLNYMI, WYNIKOWYMI, ZWIĄZANYMI Z POLEGANIEM NA UMOWIE, POŚREDNIMI, UBOCZNYMI, ODSZKODOWANIAMI Z NAWIĄZKĄ LUB ZA STRATY MORALNE, MOŻLIWYMI DO PRZEWIDZENIA LUB NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, REPUTACJI LUB KOSZTÓW ODTWORZENIA.

 3. Postanowienia różne Niniejszy Regulamin podlega prawu Anglii i Walii, i zgodnie z nim jest interpretowany, z wyłączeniem kolizyjnych norm prawa, zaś wszelkie spory wynikające z Promocji i niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy Anglii i Walii. Wszelkie postanowienia unieważnione przez właściwy sąd zostaną wykreślone z Regulaminu, zaś pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez firmę MSI dowolnego prawa przysługującego jej zgodnie z niniejszym Regulaminem nie oznacza zrzeczenia się tego prawa. Firma MSI nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie zobowiązań spowodowanych okolicznościami będącymi poza jej wpływem. Uczestnik nie może cedować ani w inny sposób przenosić niniejszego Regulaminu na osobę trzecią; wszelkie nieuprawnione cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do Promocji i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, korespondencję, oświadczenia lub rozmowy prowadzone ustnie lub inną drogą.

Monitoruj mój wniosek

Monitoruj przebieg rozpatrywania wniosku, wprowadzając w tym miejscu jego numer i adres e-mail