Bijlage 1 – Actievoorwaarden

 1. De Actie is toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar die woonachtig zijn in een van de Landen (zoals gedefinieerd in Tabel 2 hieronder) en een geldige bankrekening hebben (Deelnemer).

 2. Onder voorbehoud van volledige naleving van deze Actievoorwaarden (Actievoorwaarden) kunnen Deelnemers die tussen 7 oktober 2019 (00.01 uur lokale tijd) en 10 november 2019 (23.59 uur lokale tijd) (Actieperiode) een nieuw (d.w.z. niet tweedehands of gerepareerd) "In aanmerking komend moederbord" en een nieuwe "In aanmerking komende processor" (zoals beide vermeld in Tabel 1 en samen de "Actieproducten" genoemd) aanschaffen bij een Deelnemende handelaar (zoals gedefinieerd in Voorwaarde 3 hieronder) en binnen dezelfde transactie, een variabele cashbackvergoeding (Vergoeding) claimen, zoals aangegeven in Tabel 1 (Actievoorwaarden).

 3. Om in aanmerking te komen voor deze Actie, moeten Deelnemers beide door hen gekozen Actieproducten aanschaffen als een afzonderlijk component (d.w.z. niet als onderdeel van een vooraf gebouwd systeem) bij een Deelnemende handelaar zoals gedefinieerd in Tabel 2.

Tabel 1 - Actieproducten en bijbehorende vergoedingen

MSI Motherboard i9-9900K/ i9-9900KF/ i9-9900 i7-9700K/ I7-9700F i7-9700KF/ i7-9700/ i5-9600K/ i5-9600KF/ i5-9600/ i5-9500/ i5-9500F/ i5-9400/ i3-9350K/ i3-9350KF i5-9400F/ i3-9320/ i3-9300/ i3-9100/ i3-9100F
MEG Z390 GODLIKE € 70 € 60 € 50
MEG Z390 ACE € 70 € 60 € 50
MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC € 60 € 50 € 40
MPG Z390 GAMING PRO CARBON € 60 € 50 € 40
MPG Z390 GAMING EDGE AC € 60 € 50 € 40
MPG Z390M GAMING EDGE AC € 60 € 50 € 40
MPG Z390I GAMING EDGE AC € 60 € 50 € 40
MPG Z390 GAMING PLUS € 50 € 40 € 30
MAG Z390 TOMAHAWK € 50 € 40 € 30
MAG Z390M MORTAR € 50 € 40 € 30
Z390-A PRO € 50 € 40 € 30

Tabel 2 – Landen en Deelnemende handelaren

Land Deelnemende handelaar
Oostenrijk Alle door MSI goedgekeurde handelaren van Actieproducten in het betreffende Land, met uitzondering van eBay, Amazon Marketplace en andere marktplaatsen voor externe verkopers
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Republiek Ierland
Polen
Spanje
Frankrijk
Nederland
 1. Na de aanschaf van een In aanmerking komend moederbord en een In aanmerking komende processor in overeenstemming met Voorwaarde 2 hierboven (een "In aanmerking komende aankoop"), moeten Deelnemers tussen 7 november 2019 (00.01 uur lokale tijd) en 10 december 2019 (23.59 uur lokale tijd) ("Claimperiode") naar https://www.msi-promotions.com/mbcashback gaan en de gevraagde informatie verstrekken, met inbegrip van een geldig aankoopbewijs, om hun Actieproduct te registreren ("Claim"). Claims die buiten de Claimperiode worden ingediend, komen niet in aanmerking voor de Vergoeding.

 2. Na indiening en goedkeuring van de Claim ontvangen Deelnemers binnen 2 werkdagen nadat de Claim is ingediend een e-mail ter bevestiging van de goedkeuring van de Claim ("Validatie van de claim").

 3. Deelnemers mogen maximaal één Claim indienen, ongeacht het aantal In aanmerking komende aankopen dat ze hebben gedaan.

 4. Indien een onvolledig Claimformulier of een ongeldig aankoopbewijs door de Deelnemer is ingediend, wordt een kennisgevingsmail verzonden met de mogelijkheid voor de Deelnemer om binnen 5 werkdagen nadat de e-mail is verzonden de benodigde gegevens aan te leveren. Indien binnen deze termijn geen antwoord is ontvangen, wordt de Claim ongeldig en afgewezen verklaard en komt de Deelnemer niet in aanmerking voor een Vergoeding.

 5. De Deelnemer ontvangt een e-mail ter bevestiging van de betaling van de betreffende Vergoeding via een bankoverschrijving op de bankrekening die tijdens het Claimproces is opgegeven. Deze betaling geschiedt binnen 30 kalenderdagen na Validatie van de claim.

 6. Claims mogen alleen worden ingediend door de Deelnemer. Claims die door derden namens de Deelnemer worden ingediend, worden in geen geval geaccepteerd. Dergelijke Claims worden afgewezen en het is de Deelnemer niet toegestaan ​​verdere Claims in te dienen.

 7. De Organisator behoudt zich het recht voor om Claims volledig naar eigen goeddunken te diskwalificeren wanneer hij van mening is dat deze niet aan deze Actievoorwaarden voldoen.

 8. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar fiscale verantwoordelijkheid die voortvloeit uit deelname en/of ontvangst van een Vergoeding in het kader van deze Actie.

 9. De Organisator heeft het recht om alle noodzakelijke middelen aan te wenden om zichzelf tegen frauduleuze of ongeldige Claims te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vereisen van verdere verificatie van een Deelnemer van het aankoopbewijs, evenals de identiteit en andere relevante gegevens van een Deelnemer.

 10. Als een Deelnemer één of beide Actieproduct(en) retourneert nadat hij een Claim heeft ingediend, wordt de claim als ongeldig beschouwd en geannuleerd.

 11. Deelnemers die vragen hebben met betrekking tot deze Actie dienen een e-mail te sturen naar support@msi-promotions.com

 12. De Organisator:

  Micro-Star Int’l Co., Ltd. (“MSI”)

  No. 69, Lide St., Zhonghe Dist.,

  New Taipei City

  235 Taiwan

 13. Privacybeleid. Wij kunnen u tijdens de registratie voor de Actie en de productregistratie om informatie vragen die, indien van toepassing, zonder beperking uw e-mailadres, naam, productserienummer, verzilveringscode, aankoopgegevens en andere informatie die u vrijwillig verstrekt, kan bevatten. Daarnaast kunnen wij indirect gegevens van u verzamelen via cookies of op ingebedde analyses van websites. De informatie die we verzamelen, wordt op de volgende manier gebruikt: om deze Actie uit te voeren, om te controleren of U in aanmerking komt voor deze Actie, om indien nodig contact met U op te nemen, om ervoor te zorgen dat prijzen naar U kunnen worden verzonden, om geregistreerde productgegevens op te slaan zolang er een voortdurende relatie tussen ons bestaat (bijv. als U gebruikmaakt van onze diensten zoals garantie, eDM-mededelingen etc.), en om deze uitsluitend voor interne marktonderzoeken voor het ontwikkelen van betere producten en diensten te gebruiken. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve: i) met externe verwerkers zoals onze internetservice en websiteproviders om ons in staat te stellen deze Actie uit te voeren; of ii) bij het melden van of reageren op daadwerkelijke of vermoedelijke schending van toepasselijk recht aan gerechtelijke en regelgevende instanties zoals rechtbanken of de politie, voor zover dat nodig is.

  Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf dragen we gegevens over binnen de MSI-groep en aan derden zoals hierboven vermeld, in verband met het doel dat in deze algemene voorwaarden is uiteengezet. Om deze reden kunnen wij gegevens overdragen naar landen die mogelijk andere wetten en nalevingsvereisten inzake gegevensbescherming hebben dan die van toepassing zijn in het land waar u zich bevindt.

  Meer informatie over de wijze waarop Uw gegevens kunnen worden gebruikt en verwerkt, is te vinden in het Privacybeleid van MSI, dat beschikbaar is op https://www.msi.com/page/privacy-policy. Het Privacybeleid van MSI maakt deel uit van deze Algemene voorwaarden en wordt hierbij met volledige kracht en werking door middel van verwijzing opgenomen.

 14. Aanmelding voor eDM. U kunt worden gevraagd om u aan te melden voor de eDM-mailinglijst van MSI voor het ontvangen van service-updates of productnieuws van MSI. Als u zich niet voor deze lijst wilt aanmelden, vink dan niet het selectievakje "aanmelden" of iets dergelijks aan.

 15. Licentie door deelnemer. Voor al het materiaal dat U ons voor deze Actie verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot foto's, video's, recensies, content, commentaar, feedback en geschreven materiaal, indien van toepassing, (gezamenlijk de "Ingediende materialen" genoemd), verleent U hierbij MSI en haar wereldwijde dochterondernemingen een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, wereldwijde en sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, kopiëren, distribueren, maken van afgeleide werken, openbaar weergeven en uitvoeren en anderszins gebruiken of exploiteren van de Ingediende materialen op een wettelijke wijze die redelijkerwijs door MSI wordt bepaald en onderworpen is aan het Privacybeleid van MSI.

 16. Verklaringen en garanties van de deelnemer. U verklaart en garandeert hierbij het volgende:

  1. De door u verstrekte informatie is nauwkeurig en waarheidsgetrouw;

  2. U hebt de volledige bevoegdheid, macht en het vermogen en recht om u aan te melden voor deze Actie en om de vereiste licentieverlening, verklaringen en garanties te verschaffen onder deze Algemene voorwaarden; 

  3. U hebt alle van toepassing zijnde goedkeuringen, toestemmingen, instemmingen, licenties en verklaringen van afstand die nodig zijn om de hierboven vermelde licenties aan MSI en haar dochterondernemingen te verlenen, verkregen en zult deze behouden; en

  4. U hebt aan alle van toepassing zijnde wetgeving voldaan bij uw aanmelding voor deze Actie.

 17. Schadeloosstelling door deelnemer. Deelnemers zullen MSI, de aan haar gelieerde ondernemingen en opvolgers, rechtverkrijgenden, directeuren en agenten verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade, vonnissen, kosten, uitgaven en honoraria (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die het gevolg zijn van claims, onderzoeken, rechtszaken of andere juridische of administratieve stappen van derden die voortvloeien uit of verband houden met een feitelijke of vermeende schending door de Deelnemer van verklaringen, garanties of verbintenissen in deze Algemene voorwaarden.

 18. Erkenning en instemming van de deelnemer. U erkent en gaat hierbij akkoord met het volgende:

 • MSI behoudt zich het exclusieve en discretionaire recht voor:

  1. om definitief en op een onherroepelijke basis vast te stellen of een deelnemer te goeder trouw aan de actievereisten heeft voldaan. Ter illustratie en zonder andere voorwaarden te beperken, kan MSI deelnemers diskwalificeren: a) indien de aanmelding voor de Actie of de productregistratie onvolledig is, b) indien niet aan de vereisten voor deelname aan de Actie, bijvoorbeeld toepasselijke productlijn of regionale beperkingen, is voldaan; c) indien de verstrekte documenten vervalst, frauduleus of ongeldig zijn; d) indien geautomatiseerde codes, scripts, plug-ins of andere middelen zijn gebruikt om de aanmelding van de Actie te starten of te voltooien; e) indien de deelnemer niet de wettelijke bevoegdheid heeft om zich aan te melden voor deze Actie, of f) indien criminele of illegale handelingen zijn gepleegd of naar verluidt zijn gepleegd voor het aanmelden voor deze Actie;

  2. om de prijs te vervangen met items van vergelijkbare waarde zonder voorafgaande kennisgeving en met toekomstige werking;

  3. om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen;

 • MSI is niet aansprakelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens een persoon voor enig verlies, ontevredenheid of schade die voortvloeit uit de prijs en het gebruik ervan. Winnaars zullen geen enkele claims tegen MSI indienen;

 • MSI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertragingen, onjuiste levering, verlies of het nalaten van de levering van de winnende kennisgeving als gevolg van mechanische, technische, elektronische, communicatie-, telefoon-, computer-, hardware-, internet- of softwarefouten, storingen of problemen van welke aard dan ook. In een dergelijk geval doet de winnaar onvoorwaardelijk afstand van zijn/haar recht op de prijs en eventuele bijbehorende vergoedingen.

 1. Uitsluiting garanties MSI. DE MSI-PRIJS/PRIJZEN OF VERGOEDINGEN WORDEN VERSTREKT "ZOALS ZIJ ZIJN" ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

 2. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, IS MSI NIET OP GROND VAN ENIGE CLAIM JEGENS U AANSPRAKELIJK (ONGEACHT DE THEORIE OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP DE BEGINSELEN VAN CONTRACTRECHT, GARANTIE, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING OF ANDERSZINS) VOOR ENIGE BIJZONDERE, GEVOLG-, AFHANKELIJKE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITATIEVE OF BIJKOMENDE SCHADE, AL DAN NIET VOORZIENBAAR, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN GOODWILL OF VERVANGINGSKOSTEN.

 3. Diversen. Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales, ongeacht de beginselen van conflicterende wetgeving, en alle geschillen die voortvloeien uit de Actie en deze voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbanken van Engeland en Wales. Elke bepaling die door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, zal worden geschrapt en de overige Algemene voorwaarden blijven volledig in werking en van kracht. Het niet afdwingen door MSI van enig recht onder deze Algemene voorwaarden wordt niet als een verklaring van afstand beschouwd. MSI is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming die te wijten is aan omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. Deze Algemene voorwaarden mogen niet door U aan een derde partij worden toegewezen of anderszins overgedragen; alle ongeoorloofde toewijzingen zijn nietig. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Actie en vervangen alle eerdere overeenkomsten, communicaties, verklaringen of discussies, mondeling of anderszins.

Volg uw claim

Volg de voortgang van uw claim door uw claimnummer en e-mailadres in te vullen